Skip to main content

Развојна агенција Србије расписала је јавни позив за подршку интенационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима у иностранству.

Програмом се обезбеђује институционална подршка малим и средњим предузећима која су извозно оријентисана и желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене.

Расположива средства се одобравају корисницима појединачно и то као суфинансирање у висини до 40 одсто износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ.

Укупан буџет програма је 40 милиона динара, а максималан износ одобрених средстава по предузећу је милион динара.

Позив је отворен док се средства не утроше, а најкасније до 30. јуна.

Рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је девет месеци од дана потписивања уговора са РАС.

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава имају мала и средња предузећа у већинском приватном власништву, чија је претежна делатност производња и прерада, која су у тренутку подношења пријаве најмање две године регистрована у АПР и која су у претходне три године реализовале најмање један извозни посао…

Упутство за спровођење Програма и сви пратећи обрасци доступни су на сајту РАС-а: www.ras.gov.rs, а за све додатне информације заинтересовани се могу обратити електронским путем на адресу: sajam2019@ras.gov.rs

Специфични услови:

  1. да се пријава не односи на учешће на сајму који организују РАС и Привредна комора Србије;
  2. да производи поседују неопходне сертификате за пласман на жељеном тржишту;
  3. да је предложени пројекат (сајам) у складу са делатношћу коју подносилац пријаве обавља;
  4. програмом се могу суфинансирати пројекти које су започети у 2019. а нису реализовани до тренутка подношења пријаве. Под овим се подразумева да сајам није одржан до тренутка подношења пријаве.
  5. да би пријава била разматрана, сајам за који предузеће подноси пријавуу мора да буде међународног карактера, да на њему учествују предузећа из најмање пет земаља и да се одржава у иностранству. Такође, неопходно је да се сајам одржава у континуитету најмање три године.

Прихватљиве пројектне активности подразумевају:

  1. закуп излагачког простора;
  2. изградњу излагачког простора;
  3. административне трошкове (уписнина) и трошкове техничких услуга (прикључак струје и воде, утрошак струје и воде, интернет);
  4. израду промотивног материјала (дизајн и штампу).

Подносилац може поднети једну пријаву у оквиру које може конкурисати за више активности. Подносилац пријаве не може конкурисати само за пројектне активности под редним бројевима 3. и 4. Трошак израде промотивног материјала може бити признат у висини до три одсто од укупне вредности оправданих трошкова пројекта, а у максималном износу до 60.000 динара.