Skip to main content

Развојна агенција Србије расписала је јавни позив за учешће у програму подршке секторима прерађивачке индустрије, на основу којег је микро, малим и средњим предузећима (ММСП) из тог сектора стављено на располагање 50 милиона динара бесповратних средстава.

Циљ програма је унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности ММСП у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четри области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике као први корак у имплементацији дефинисаних стратешких циљева и активности.

Расположива средства се одобравају у виду суфинансирања у висини до 40 одсто износа оправданих трошкова без ПДВ-а, за сваку пројектну активност.

Оправдани трошкови су они који испуњавају следеће услове:

 1. да су настали током реализације пројекта;
 2. да су наведени у планираном буџету пројекта;
 3. да су директно везани за активности које се подржавају кроз овај програм.

Максималан износ одобрених средстава по фирми јесте милион динара, а рок за завршетак активности и реализацију плаћања је 12 месеци од дана потписивања уговора са РАС-ом.

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има ММСП које испуњава следеће услове кумулативно:

 1. да је претежна делатност производња или прерада производа из сектора прерађивачке индустрије груписане у наведене четири области
 2. да претежну шифру делатности није мењало након објављивања јавног позива;
 3. да је у већинском приватном власништву;
 4. да је, у тренутку подношења пријаве, регистровано у АПР најмање две године;
 5. да води пословне књиге по систему двојног књиговодства;
 6. да је измирило обавезе по основу пореза и доприноса;
 7. да над њим није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
 8. да није у тешкоћама, према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;
 9. да је ангажовало Испоручиоца услуге, који је специјализован за пружање предметне услуге.

Програмом ће се суфинансирати само пројектне активности које су започете након расписивања јавног позива и нису завршене до тренутка подношења пријаве за учешће у Програму.

Прихватљиве пројектне активности подразумевају:

 1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања – сертификација и ресертификација;
 2. Усаглашавање производа са захтевима техничких прописа и стандарда;
 3. Набавка и/или имплементација и/или параметризација и/или надградња специјализованог софтвера – „ЕРП“, која мора обухватити и модуле који се односе на производне процесе.

Подносилац може поднети једну пријаву, у оквиру које може конкурисати за више активности. Пријаве са пратећом документацијом се подносе лично или препорученом поштом у АРРА, са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке секторима прерађивачке индустрије.