Skip to main content

У пореском календару који је објавила Пореска управа можете проверити шта и када од пореза треба да се плати у новембру месецу

 

02.11.2020.

Подношење захтева за паушално опорезивање за 2021. годину

Захтев се може поднети електронским путем, преко портала Пореске управе.

 

Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за септембар 2020. године

Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове. Уколико не исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, послодавац је дужан да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса. У супротном, надлежна организациона јединица Пореске управе, по службеној дужности, а на основу расположивих података, обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца.

 

05.11.2020.

 

Рок за достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу

Исплатиоци прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма дужни су да доставе пријаву и обавештење до петог у месецу за уговоре закључене у претходном месецу. Пријаве се подносе на обрасцу ОЗУ, уз који се подносе и копије свих закључених уговора у претходном месецу.

 

Рок за достављање извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за претходни месец

Сви послодавци који имају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом дужни су да доставе одговарајући извештај надлежној јединици Пореске управе према свом седишту на обрасцу  ИОСИ. Образац се доставља најкасније до петог у месецу за претходни месец, без обзира на који начин је обавеза извршена у претходном месецу. Послодавци немају обавезу достављања других доказа уз сам образац извештаја.

 

10.11.2020.

 

Рок за подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за претходни месец

Порески обвезник пореза на премије неживотног осигурања је друштво за осигурање. Пријаве се подносе на обрасцу ПП-ППНО, без обзира да ли постоји обавеза плаћања за тај месец.

Рок за подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ

Порески дужник који није обвезник ПДВ дужан је да за промет добара и услуга обрачуна и плати ПДВ и поднесе пореску пријаву за порески период, односно месец у којем је настала пореска обавеза. Пријава се подноси на обрасцу ПП ПДВ.

 

16.11.2020.

 

Рок за плаћање месечних аконтација пореза и доприноса  на приходe  од самосталне делатности за претходни месец

Предузетник који води пословне књиге месечну аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу поднете пореске пријаве ППДГ-1С.

Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу решења Пореске управе.

 

Рок за плаћање доприноса за свештенике  и верске службенике,  за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере за претходни месец

Обвезници доприноса – свештеници и верски службеници, домаћи држављани запослени у иностранству и инострани пензионери плаћају месечну аконтацију доприноса за обавезно социјално осигурање у року од 15 дана по истеку месеца на основу решења Пореске управе.

 

Рок за подношење пореске пријаве о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва

Привредно друштво је дужно да поднесе пореску пријаву о обрачунатим доприносима за осниваче, односно чланове привредног друштва на oбрасцу ПП ОД-О и плати обрачунате доприносе до 15. у месецу за претходни месец.

Плаћање доприноса за самосталне уметнике за четврти квартал 2020. године

Обвезници доприноса су самостални уметници који плаћају тромесечну аконтацију доприноса за обавезно социјално осигурање на основу решења Пореске управе.

Плаћање доприноса за пољопривреднике за четврти квартал 2020. године

Обвезници доприноса су пољопривредници који плаћају тромесечну аконтацију доприноса за обавезно социјално осигурање на основу решења Пореске управе.

Рок за подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец

Порески обвезници који су се евидентирали за ПДВ и којима је порески период календарски месец дужни су да поднесу пореску пријаву ПП ПДВ и плате обрачунати ПДВ  у року од 15 дана по истеку месеца.

Такође, обвезник ПДВ доставља надлежном пореском органу, уз пореску пријаву ПДВ и образац ПИД ПДВ 1- претежни извоз добара у иностранство за претходни месец, ако је у том месецу испунио један од критеријума да постане обвезник ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство.

 

Рок за плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец

 

Обвезници пореза на добит прaвних лица врше плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец на основу поднете ПП ПДП пријаве.

 

Рок за плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца

Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније 15. дана у месецу за износ акцизе обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца.

 

Рок за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе за претходни месец

Обвезник акцизе обавезан је да утврђену обавезу по основу акцизе искаже у пореској пријави коју подноси Пореској управи на прописаном обрасцу ПП ОА најкасније у року од 15 дана по истеку календарског месеца за тај месец.

Рок за подношење пореске пријаве и плаћање акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец

Обвезник акцизе обавезан је да утврђену обавезу по основу акцизе на електричну енергију искаже у пореској пријави коју подноси Пореској управи по истеку календарског месеца у којем се врши очитавање, на прописаном обрасцу ПП ОАЕЛ и обрачунату  акцизу плати у периоду за подношење пореске пријаве, односно најкасније у року од 15 дана по истеку календарског месеца у којем је извршено очитавање потрошње електричне енергије.

 

30.11.2020.

Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за октобар 2020. године

Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове. Уколико не исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, послодавац је дужан да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицудоприноса. У супротном, надлежна организациона јединица Пореске управе, по службеној дужности, а на основу расположивих података, обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца.

Плаћање обрачунате акцизе за период од 01. до 15. дана у месецу

Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније последњег дана у месецу за износ акцизе обрачунат у периоду од 1. до 15. дана у месецу.

Више информација: https://www.purs.gov.rs/