Skip to main content

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (“Сл. гласник РС”, бр. 94/2020 ), који ће ступити на снагу 11. јула 2020. године. Рок за доношење плана је 30 дана од дана ступања на снагу Правилника, односно до 10. августа.

Правилником се прописују превентивне мере које је послодавац дужан да примени ради спречавања појаве и ширења заразне болести и отклањања ризика за безбедан и здрав рад запослених, као и лица која се затекну у радној околини, када надлежни орган прогласи епидемију заразне болести.

Правилник се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад изузев рада на терену и рада од куће.

Послодавац је дужан да, за сва радна места у радној околини, донесе план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести послодавци су дужни да донесу до 10. августа 2020. године.

Надзор над применом Закона о безбедности и здрављу на раду и других прописа и аката у вези са тим законом врши инспекција рада, па ће у том смислу превентивне мере у вези са заштитом од заразних болести предвиђене Правилником бити контролисане од стране инспекције рада.

 За непоштовање одредаба Закона о безбедности и здрављу на раду, односно Правилника који је донет на основу закона, предвиђене су следеће новчане казне за прекршај (чл. 69. и 75. закона):

 • за правна лица – од 800.000 до 1.000.000 динара
 •  за одговорно лице у правном лицу – од 40.000 до 50.000 динара
 •  за предузетнике – од 400.000 до 500.000 динара
 •  за запосленог – од 10.000 до 20.000 динара.

Послодавац је дужан да донесе план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, као саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно Закону о безбеднсти и здрављу на раду.

Послодавац је дужан да план примене мера, услед насталих промена које утичу на безбедан и здрав рад током трајања епидемије усаглашава са одлукама надлежног органа.

План примене мера обавезно садржи:

 1. Превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести (детаљније објашњење у члану 5. став 1. Правилника):

 • писане инструкције и упутства за спречавање појаве епидемије заразне болести, са информацијом о симптомима заразне болести;
 • у складу са могућностима, прерасподела радног времена увођењем друге или треће смене;
 • појачана хигијена и дезинфекција просторија;
 •  довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку;
 •  редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту;
 • вођење евиденције о дезинфекцији просторија;
 •  упутства за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима;
 • редовно уклањање отпада и смећа из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.

2. Mере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести (детаљније објашњење у члану 5. став 2. Правилника):

 • простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно дезинфикује и проветрава;
 •  поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана средства и опрема за личну заштиту и друге мере заштите;
 •  прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз просторије;
 •  организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је радио запослени који је заражен;
 •  контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је заражен са другим запосленима се своде на нужне уз прописане мере заштите;
 • примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога.

3. Задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности (детаљније објашњење у чл. 6. и 7. Правилника):

Проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља запослених на раду код послодавца врши лице за безбедност и здравље на раду .

Лице за безбедност и здравље на раду у сарадњи са послодавцем планира, спроводи и подстиче примену превентивних мера, а нарочито:

 • учествује у изради плана примене мера;
 • припрема писана упутства и инструкције;
 • контролише примену мера;
 • врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;
 •  сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени превентивних мера.

Запослени је обавезан да:

 • спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду;
 •  наменски користи прописана средства и опрему, да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица;
 • додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке;
 •  личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног одела;
 •  обавезно обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести код себе, код других запослених или чланова своје породице;
 •  пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице;
 •  да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене; одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених;
 • сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду.