Skip to main content

Од 1. јануара 2023. године ступа на снагу Закон о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, којим се излази у сусрет захтевима привреде, а државни секретар у Министарству финансија Славица Савичић објашњава који су најзначајнији разлози за ове измене закона.

“Постојала је потреба да се прецизирају одређене одредбе Закона о електронском фактурисању, а међу њима се налазе одредбе које се односе на обавезу издавања електронске фактуре, као и да се прошири круг изузетака од ове обавезе. Додатно се од обавезе издавања електронске фактуре изузимају промет добара и услуга који се врши без накнаде, трансакције по основу које се плаћа накнада која представља јавни приход у складу са законом којим се уређује буџетски систем, као и захтев за исплату трошкова и награда у судским и другим поступцима, који се исплаћују из средстава суда, односно другог органа код којег се води поступак, на основу одлуке суда, односно другог органа” рекла је Савичић.

Она је објаснила да се Закон не примењује на физичка лица која нису обвезници пореза на приход од самосталне делатности. Сходно томе, Закон о електронском фактурисању се неће примењивати на пољопривреднике који остварују приходе од пољопривредне делатности (или само пољопривреде), уколико не воде пословне књиге. 

“Врши се прецизирање да лице које је обвезник пореза на приход од самосталне делатности односно лице које је обвезник пореза на добит правних лица, а које није субјект јавног или приватног сектора, постаје добровољни корисник система електронских фактура пре подношења захтева за исплату субјекту јавног сектора. Ако ово лице не послује са субјектима јавног сектора, нема обавезу да примењује Закон о електронском фактурисању” појаснила је Савичић.

Одредбе које се односе на посебну обавезу евидентирања обрачуна ПДВ-а поред извршеног правнотехничког усаглашавања са прописима којима се уређују обрачунавање и плаћање ПДВ-а, а у циљу поједностављења примене обавеза, прописује се начело да се електронско евидентирање обрачуна пореза на додату вредност врши збирно, а да се изузеци, односно појединачно евидентирање обрачуна пореза на додату вредност односе на више категорија.

Међу њима се налазе промет добара и услуга, укључујући и дати аванс, за који је прималац добара и услуга порески дужник у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, односно када се кроз систем прими електронска фактура за коју сам прималац фактуре као порески дужник, евидентира ПДВ појединачно. Такође, промет добара и услуга који се врши уз накнаду обвезнику пореза на приход од самосталне делатности у смислу закона који уређује порез на доходак грађана и обвезнику пореза на добит правних лица у смислу закона који уређује порез на добит правних лица, укључујући и примљени аванс, за који је испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност.

Славица Савичић истиче и да је прецизирана и могућност да се електронска фактура која је одбијена може накнадно прихватити. Оно што је од изузетног значаја прописује да се у случају привременог прекида у раду система електронских фактура она сматра достављеном у тренутку поновног успостављања рада система електронских фактура. Прецизирано је да је обавеза субјекта јавног сектора да непосредно прими електронску фактуру издату у складу са европским стандардом електронског фактурисања по основу трансакције у којој се као издавалац јавља страно лице, примењује по успостављању неопходних техничко-технолошких услова.

“Подсећамо, овде је реч је o системском закону, којим се знатно олакшава пословање привреди и остварују стратешки циљеви Владе Републике Србије, као и повећање правне сигурности у пословању привреде, смањење пореског јаза, ефикаснија пореска контрола и смањење могућности пореске евазије. Сам ЗЕФ, као и предложене измене и допуне, у потпуности је усклађен са Директивом ЕУ 2014/55 односно “Директивом о електронском издавању рачуна у јавним набавкама” која је примарни извор права ЕУ у области електронског фактурисања” закључила је Савичић.

Више ифнормација можете пронаћи ОВДЕ.