Skip to main content

Основне новине које доноси нови закон о безбедности и здрављу на раду јесу да ће послодавци морати да омогуће много већи ниво безбедности на раду, а радници да мере заштите примењују. Закон ће утицати на побољшање услова рада.

Подсетимо, социјално-економски савет (СЕС) је дао позитивно мишљење, а како је након седнице СЕС-а којој је присуствовала и премијерка Ана Брнабић, рекао министар за рад и координатор Савета Никола Селаковић, предлог овог закона ће вероватно бити утврђен на седници Владе Србије ове седмице.

После усвајања закона следи доношење подзаконских аката за његову примену у чију израду ће бити укључени сви социјални партнери. Проверавали смо у ресорном министарству шта нас још чека.

Рад од куће биће у оквиру новог нацрта закона.

“У тексту Нацрта закон о безбедности и здрављу на раду уводе се неки нови изрази, као што су: Радна средина; Радилиште; Рад на висини, Рад у дубини, Озбиљна, неизбежна и непосредна опасност, Радно место са повећаним ризиком, Рад од куће, Рад на даљину и др. Уводи се већи ниво компетенција стручњака за безбедност и здравље на раду, као и лиценцирање свих физичких лица који обављају послове безбедности и здравља на раду и њихово континуирано усавршавање знања”, рекли су за Телеграф Бизнис из Министарства за рад, борачка и социјална питања.

Прецизиране су обавезе послодавца који обавља делатност грађевинарства, као једне од најризичнијих делатности. Сваки од послодаваца извођача је дужан да изради прописан елаборат о уређењу градилишта, ако радови трају дуже од три дана у континуитету и да надлежној инспекцији рада пријави почетак обављања послова.

Нове обавезе за послодавце

Поред обавезе послодавца да запосленом изда на употребу личну заштитну опрему у складу са актом о процени ризика, прописана је обавеза послодавца да запосленом обезбеди личну заштитну опрему у исправном стању и спроведе обуку за њено правилно коришћење.

“У случају тешке или смртне повреде на раду послодавац ће бити дужан да у року од осам дана изврши додатну обуку запослених на тим радним местима. Новина у односу на важећи закон је прописивање обавезе послодавца да запосленог на његов захтев упути на лекарски преглед који одговара ризицима на радном месту у редовним интервалима, а најкасније у року од пет година од претходног прегледа”, наводе нам.

Поред прегледа и провере прописане опреме за рад уводи се и преглед и испитивање електричних и громобранских инсталација.

Битне новине се односе на обавезе послодавца да изда дозволу за рад због веће заштите запослених при обављању одређених високоризичних послова (приликом извођења радова на висини, у дубини, у скученом простору, у простору са потенцијално експлозивним атмосферама).

Прописана је већа надлежност инспектора рада да забрани рад на привременим или покретним градилиштима од три, односно 15 или 30 дана у зависности колико пута су утврђене околности које доводе до угрожавања безбедности и здравља на раду на градилишту, када утврди да су непосредно угрожени безбедност и здравље запосленог.

Веће казне

Инспектор рада је дужан да забрану рада јавно истакне на градилишту, а градилиште видно обележи.

На питање које су предвиђене казне, наводе нам да је казнена политика пооштрена:

“Новина у односу на важећи закон је прописивање новчаних казни у фиксном износу и пооштравање казнене политике. Максималне казне су повећане са 1.000.000 на 2.000.000 динара”, истакли су наши саговорници.

Послодавцима се оставља рок од две године од дана ступања на снагу овог закона да организују своје пословање у складу са овим законом.

“Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као предлагач закона жели да новим Законом о безбедности и здрављу на раду стављањем акцента на превенцију утиче на ефикасну заштиту запослених и успешно пословање”, истичу у ресорном министартсву.

Радници који и на великим висинама раде без кацига, али и без друге неопходне заштитне опреме, честа су слика нишких градилишта. Инспекција стално понавља да контролиште градилишта, али ни инспектора нема довољно. Они су нажалост често и у црној статистици. Нада је да ће измене закона ту статистику уклонити.

Више информација ОВДЕ.