Skip to main content

Влада Србије усвојила је Одлуку о квантитативном ограничењу увоза пољопривредно-прехрамбених производа и то рафинисаног уља од семена сунцокрета и маргарина, ради заштите домаће производње. Одлука ступа на снагу 16. марта, а ограничење увоза ће важити девет месеци и то у количини просека увоза у претходне четири године.

Одлуком је прописан изузетак да се квантитативно ограничење увоза не односи на пољопривредно-прехрамбене производе за које је издат сертификат у складу са прописима којима се уређује органска производња.

Наведене количине могу да се увезу уз дозволу министарства надлежног за послове пољопривреде, на предлог комисије коју образује министар надлежан за послове пољопривреде, на основу поднетих захтева, на тромесечном нивоу. На расподелу утврђених количина примењује се “пропорционални метод”, у односу на количине наведене у захтевима, на тромесечном нивоу у оквиру расположивих количина.

Дозвола за увоз пољопривредно-прехрамбених производа издаје се на период од три месеца. Министарство надлежно за послове пољопривреде води евиденцију о издатим дозволама. Министарство финансија – Управа царина води евиденцију о увозу производа и о томе обавештава министарство надлежно за послове спољне трговине и министарство надлежно за послове пољопривреде.

Извор: Блиц