Skip to main content

Неопорезиви износ годишњег пореза на доходак грађана за 2023. годину износи 4.269.564 динара и одговара висини троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у 2023. години (1.423.188 x 3).

Обвезник годишњег пореза на доходак грађана има право на личне одбитке, који износе:

– за пореског обвезника – 40% од просечне годишње зараде по запосленом, што износи 569.275 динара,
– за издржаваног члана породице – 15% од просечне годишње зараде по запосленом, по члану, што износи 213.478 динара.

Обвезницима годишњег пореза на доходак грађана који на дан 31. децембра 2023. године имају мање од навршених 40 година живота, годишњи збир зарада, опорезивог прихода од самосталне делатности и опорезивих прихода од ауторског и сродних права и права индустријске својине, додатно се умањује за износ 4.269.564 динара.

Уколико је порески обвезник у 2023. години остварио опорезиви доходак у износу:

– до 8.539.128 динара – примењује се пореска стопа од 10%,
– преко 8.539.128 динара – примењује се пореска стопа од 10% на износ 8.539.128 динара, а преко тог износа пореска стопа од 15%.

Извор: порези.рс