Skip to main content

Преговори око повећања минималне цене рада за 2024. годину почели су 19. маја у Палати Србија, а њима су присуствовали представници синдиката и послодаваца, Министарства финансија и Министарства за рад, борачка и социјална питања.

Како је појашњено у  Министарству финансија, већ годинама уназад се устаљеном динамиком повећање минималне цене рада врши једном годишње, тако да нови износ по сату важи од 1. јануара наредне године, те да ће тако бити и овог пута. Ова изјава дошла је након што су синдикати покренули причу о ванредном повећању минималца.

– Министарство финансија је, на основу члана 112. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), припремило анализу параметара за утврђивање минималне цене рада за 2024. годину, засновану на последњим расположивим макроекономским подацима и ревидираним пројекцијама за наредни период – речено је у Министарству.

Одлуком Владе Републике Србије из септембра 2022. године минимална цена рада повећана за 14,3 одсто, односно са 201,22 на 230,00 динара по радном часу, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, која важи од јануара до децембра 2023. године.

Да подсетимо, Социјално-економски савет прихватио је заједничку иницијативу два репрезентативна синдиката – Уједињених гранских синдиката “Независност” и Савеза самосталних синдиката Србије за почетак рада на анализама и преговорима.