Skip to main content

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње jаких алкохолних пића за 2022. годину.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се у периоду од 1. марта до 15. априла 2022. године, преко Писарнице републичких органа управе улица Немањина број 22-26, Београд, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд,

Предмет подстицаја у складу са Правилником и овим Јавним позивом јесу прихватљиве инвестиције и трошкови у изградњу објеката, и/или куповину нове опреме, уређаја и машина у функцији производње јаких алкохолних пића, као и општи трошкови који подразумевају издатак за припрему пројекта и израду техничке документације за изградњу објекта.

Право на подстицаје може се остварити за прихватљиве инвестиције и трошкове, који су у потпуности реализовани у периоду од 15. новембра 2020. године, као и за оне који буду реализовани под условима, на начин и у року одређеним решењем којим се кориснику подстицаја одобрава реализација прихватљивих инвестиција и трошкова. За опште трошкове право на подстицаје може се остварити ако су реализовани и у периоду од 1. јануара 2018. године, па до истека рока за реализацију прихватљивих инвестиција и трошкова одређеног решењем.

Подстицаји се утврђују у износу од 60 % од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Вредност прихватљиве инвестиције треба да буде већа од 400.000 динара. Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 15.500.000 динара.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Текст јавног позива се налази на следећем линку http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/javni-poziv-rakija.pdf