Skip to main content

Пореска управа објавила је порески календар за август, у коме је навела када обвезници треба да поднесу одређене пријаве и измире обавезе по њима.

Први порез за плаћање на ред стиже већ 7. августа, када се достављају обавештења о закљученим уговорима о извођењу естрадног програма забавне и народне музике и других забавних програма у месецу јулу, на Обрасцу ОЗУ.

Истог дана рок је за достављање извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, за јул месец и уплата средстава.

Три дана касније, 10. августа, подносе се пореске пријаве пореза на премије неживотних осигурања на Обрасцу ПП-ППНО и плаћају се порези на премије неживотних осигурања за месец јул.

Тог дана се подносе и пореске пријаве за порез да додату вредност на Обрасцу ПППДВ и плаћање ПДВ за месец јул од стране пореског дужника из члана 10 Закона о ПДВ-у.

Средином месеца, 15. августа, плаћају се аконтације пореза на приходе од самосталне делатности за месец јул, плаћају се аконтације доприноса на приходе од самосталне делатности за месец јул, као и доприноси за свештенике и верске службенике, домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере за месец јул, али и за самосталне уметнике за трећи квартал 2023. године и за пољопривреднике за трећи квартал 2023. године.

Истог дана је и рок за подношење пореске пријаве и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва, на Обрасцу ПП ОД-О и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за месец јул, као и за подношење пореске пријаве за порез на додату вредност, на Обрасцу ПППДВ и плаћање ПДВ за месец јул.

Тог дана се подносе и Обрасци ПИД ПДВ 1 за јул месец ако је у јулу месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранству, плаћају аконтације пореза на добит правних лица за месец јул, плаћају обрачунате акцизе за период од 16. до 31. јула.

Тог 15. августа рок је и за подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за месец јул, на Обрасцу ПП ОА, али и за подношење пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за месец јул на Обрасцу ПП ОАЕЛ и плаћање акцизе.

Последњег дана у месецу, 31. августа, плаћају се доприноси за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за јул 2023. године и обрачунате акцизе за период од 1. до 15. дана у месецу.