Skip to main content

Пореска управа објавила је календар, у ком порески обвезници могу да пронађу списак својих обавеза за јул.

Наиме, до 5. јула извођачи забавне и народне музике као и других забавних програма обавезни су да доставе обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу.

Такође, у Пореском календару се наводи да се до овог датума мора доставити и извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом.

До 10. јула потребно је поднети пореску пријаву пореза на премије неживотних осигурања за јун, као и подношење пријаве за порез на додату вредност и плаћање ПДВ-а за јун.

До 17. јула треба платити аконтацију пореза на приходе од самосталне делатности за јун, али платити порез на приход од пружања угоститељских услуга за други квартал 2023. године.

Такође, до истог датума потребно је платити доприносе за свештенике и верске службенике, домаће држављане запослене у иностранству и иностране пензионере за јун.

Како је навела Управа, до 17. јула је потребно поднети пореску пријаву о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва и платити допринос за обавезно социјално осигурање за јун.

У календару се као обавеза наводи и: подношење пореске пријаве за порез на додату вредност, на Обрасцу ПППДВ и плаћање ПДВ за јун, подношење пореске пријаве за порез на додату вредност, на Обрасцу ПППДВ и плаћање ПДВ за друго тромесечје 2023. године.

Такође, потребно је и поднети Образац ПИД ПДВ 1 за јун, ако је у јуну испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранству.

Обевзници су дужни да поднесу и Образац ПИД ПДВ 1 за друго тромесечје ако је обвезник у другом тромесечју испунио један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство.

Такође, порески обвезници имају дужност да плате аконтацију пореза на добит правних лица за јун, као и да плате обрачунате акцизе за период од 16. до 30. јуна.

У календару се још наводи да је до 17. јула потребно поднети пореску пријаву за обрачун акцизе за јун, као и пријаву о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу у јуну.

До последњег дана јула, потребно је поднети пореску пријаву и платити обавезе за приходе од уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршен рад на које се порез плаћа самоопорезивањем за други квартал ове године.

До краја месеца, порески обвезници треба да плате доприносе за обавезно сицијално осигурање за неисплаћене зараде за јун, али и да плате обрачунаре акцизе за период од 1. до 15. дана у месецу.