Skip to main content

Влада Републике Србије је, на седници одржаној 20. октобра, утврдила Предлог закона о потврђивању Споразума о слободној трговини између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине.

Споразум је потписан 17. октобра  и обухвата неколико сегмената (опште одредбе, трговина робом, правила о пореклу, царинске процедуре и олакшање трговине, заштита интелектуалне својине, улагање и услуге, институционалне одредбе, конкуренцију, решавање спорова и завршне одредбе).

Концесије при увозу у Републику Србију и концесије при увозу у НР Кину су садржане у табелама у Анексу 1 Споразума. Производи обухваћени тарифним ознакама националних Царинских тарифа  су категорисани у пет категорија према степену осетљивости и у зависности од тога ће имати различит ниво либерализације стопа царине, а приликом увоза у Србију и других царинских дажбина (посебне дажбине, сезонске царинске стопе). Тако се за производе из тарифних ознака које су у категорији А0 укидају царине и друге дажбина од дана ступања на снагу споразума; за производе из тарифних ознака које су у категорији А5 укидају се у пет једнаких једногодишњих фаза; за производе из тарифних ознака које су у категорији А10 укидају се у десет једнаких једногодишњих фаза; за производе из тарифних ознака које су у категорији А15 у петнаест једнаких једногодишњих фаза; док се за производе из тарифних ознака које су у категорији Е наставља са применом свих дажбина и по ступању на снагу овог споразума (задржана пуна царинска заштита). Заступљеност тарифних ознака по категоријама је дата у наредној табели.

Посматрајући обе листе, увоз производа из око 60% тарифних ознака приликом увоза у Србију и НР Кину ће бити либерализован одмах, додатних око 16% после пет година, још око 10% после десет година, а још око 4% након петнаест година. Укупно гледано, по истеку најдужег транзиционог периода од петнаест година пуна либерализација (ослобађање од плаћања царина и других дажбина) ће се односити на производе из око 90% тарифних ознака.

Подсећања ради пуну либерализацију (100%, односно потпуно без плаћања царина и других дажбина) Србија има само са ЦЕФТА чланицама. Ниво либерализације је изузетно висок за ЕАЕУ (Руска Федерација, Белорусија, Казахстан, Киргистан и Јерменија) – око 98% и за ЕУ и УК – око 95%, док је нешто нижи са ЕФТА (око 82%) и Турском (око 74%).

Комплетан текст Споразума о слободној трговини између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, укључујући и Анекс 1 са Листама концесија, може се видети на сајту Народне скупштине РС у делу “Закони у процедури”, на ЛИНКУ.

Споразум ступа на снагу првог дана трећег месеца након месеца пријема обавештења којим Стране обавештавају једна другу, дипломатским путем, да су испуњене њихове унутрашње законске процедуре неопходне за ступање на снагу овог Споразума. Усвајањем Предлога закона о потврђивању овог споразума Србија је отпочела своју националну процедуру.

Када обе стране заврше своје националне процедуре, у периоду до ступања на снагу Споразума (очекивано у првој половини 2024. године), у Србији ће бити донета Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2024. годину, која ће транспарентно приказати преференцијалне стопе царине за увоз робе пореклом из НР Кине.

Извор Параграф.