Skip to main content

У првих шест месеци од када је уведена обавезна електронска регистрација оснивања привредних друштава у Агенцији за привредне регистре, почев од 17. маја 2023, путем портала за електронску регистрацију основано је 4.062 привредних друштава. То је чак једанаест пута више у односу на период од 1. јануара до 17. маја ове године када је путем електронске пријаве основано свега 367 привредних друштава.

Унапређени портал омогућава подношење регистрационе пријаве за оснивање свих форми привредних друштава уз употребу квалификованог електронског сертификата, плаћање накнаде за регистрацију путем платне картице, као и достављање одлуке регистратора у форми електронског документа. Овај начин регистрације скраћује време припреме документације и поједностављује поступак регистрације, а подносиоци пријаве не морају да доносе документацију на шалтер или да је шаљу путем поште. Такође, с обзиром да је износ накнаде за електронску регистрацију нижи у односу на висину накнаде за регистрацију у папирној форми, смањени су и трошкови електронске регистрације.

Агенција је увела електронску регистрацију привредних субјеката још 2018. године, када је омогућено електронско подношење пријаве за оснивање предузетника и једночланог друштва са ограниченом одговорношћу (ДОО), а од 2019. године и вишечланог ДОО-а. Корисницима је тада остављена могућност избора између два начина регистрације – у папирној или електронској форми, али се за овај други начин опредељивао мали проценат корисника.

Са порастом броја електронских сервиса за привреду и грађане и са масовнијом применом квалификованих електронских сертификата, постепено је почео да расте број електронских регистрација. Као илустрација могу да послуже подаци предузетника, који нису у обавези да електронски региструју оснивање. У 2022. години електронским путем је регистровано 3.765 предузетника, док је у овој години, закључно са 17. новембром, основано 5.615 предузетника, наводи се на сајту АПР-а.