Skip to main content

Сви корисници СЕФ-а који имају обавезу евидентирања ПДВ-а у Појединачну/Збирну евиденцију ПДВ-а у СЕФ-у, сада ће имати нови рок за то. Почев од ПДВ дуга који настане у јануару 2024. године (или у првом тромесечју 2024. године за тромесечне ПДВ обвезнике), обавеза евидентирања мора бити испуњена до 10. дана у месецу за претходни порески период. На пример, ПДВ који се односи на јануар треба евидентирати до 10. фебруара (односно првог наредног радног дана јер овај датум пада у нерадни дан).

Обавеза евидентирања до 10. у месецу за претходни месец не односи се на ПДВ дуг који је настао у децембру 2023. године (односно последњем тромесечју 2023. године), који се евидентира до 15. јануара (у складу са претходно важећим роком за евидентирање ПДВ у СЕФ).

Измена рока за евидентирање ПДВ у СЕФ не утиче на рок за подношење ПДВ пријаве (рок за подношење ПДВ пријаве је исти као што је био – 15 дана по истеку пореског периода).

Изменама и допунама Закона и Правилника о електронском фактурисању прописана је и нова обавеза – евидентирање претходног ПДВ у СЕФ.

Међутим, примена одредби којим је прописана ова обавеза одложена је до пореског периода који долази након августа 2024. године, тј. од септембра за месечне ПДВ обвезнике и последње тромесечје (октобар-децембар) за тромесечне ПДВ обвезнике.

Извор: Прагараф